Органите, регулиращи дейността на Ен Кендълс ООД са Комисия за защита на потребителя (КЗП) и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:

За КЗП:
– Уебсайт: https://kzp.bg/kontakti
– тел: 0700 111 22
– email: info@kzp.bg
– адрес: гр. София, пл. Славейков, №4А, ет. 3, 4 и 6

За КЗЛД:
– Уебсайт: https://www.cpdp.bg/
– тел: 02/91-53-518
– email: kzld@cpdp.bg
– адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Потребителите могат да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС), достъпна на (http://ec.europa.eu/odr) – единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат възникналите споровете помежду си.
Алтернативното решаване на спорове (АРС) между потребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип.
Общите помирителни комисии съдействат за постигането на споразумение между потребители и търговци при спорове за договори за продажба на стоки и предоставяне на услуги.
Общите помирителни комисии са определени на регионален признак, а компетентна да решава спорове между Търговец и Потребител е Обща Помирителна комисия със седалище София и район на действие територията на област София.
Консолидирания списък на признатите органи за АРС на държавите – членки на Европейския съюз може да намерите на:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show